ברוכים הבאים לאתר ‘פרויקט עסקית – יזמות נשית’ (להלן: “האתר”).

האתר מופעל ע”י עמותת פרויקט עסקית, עמותה רשומה מס’ 580596773, אוסישקין 1 חדרה, טלפון 054-7580000 (להלן: “העמותה”). האתר משמש כאתר תדמית ומכירה רשמי ובלעדי לאירועים ולתכנים של העמותה בישראל (להלן: “המוצרים”).

האתר הינו בבעלותה הבלעדית של העמותה.

 1. כללי
 • התנאים בתקנון זה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת, אך לא רק, טלפון סלולארי, מכשירי טאבלט למיניהם, ועוד). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט, בין באמצעות רשת הסלולאר ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
 • השימוש באתר כפוף לאמור בתקנון זה ובעצם הגלישה והשימוש באתר יראו את המשתמשת כמי שמסכימה, מאשרת ומצהירה כי קראה את תקנון זה וכי היא מקבלת עליה את הוראותיו במלואן.
 • חל איסור לעשות שימוש באתר למטרות לא חוקיות כלשהן.
 • אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר, למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
  העמותה עושה כמיטב יכולתה להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצרים, לרבות תמונות. חרף האמור יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או שלא מתוך רצון להטעות אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות, והעמותה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות ו/או ההשמטות.
 • כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות של המשתמשת ו/או המזמינה ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 • טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את העמותה.
 • תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצרים, כפי שהם מוצגים באתר, לבין המוצרים כפי שהם במציאות.
 • המועד שנרשם, לכל דבר ועניין, במחשבי העמותה הוא המועד הקובע לכל דבר.

2. הרשמה לאתר

 • על מנת לבצע הזמנה של מוצרים (להלן: “הזמנה”) על המזמינה להירשם באתר באמצעות טופס הרשמה מקוון. על המזמינה לבחור אם ברצונה לקבל מהעמותה מידע פרסומי ושיווקי. אישורה של המזמינה לפי סעיף זה מהווה הסכמה לקבלת מידע פרסומי ושיווקי מהעמותה כאמור, בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982. אישור זה יהיה בתוקף עד לביטולו על-ידי המזמינה בהודעה לחברה.
 • הגבלת גיל- כל אדם רשאי להשתמש באתר, לרבות לצורך ביצוע של רכישות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו בגיר/ה שמלאו לו 18 הכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, ובעל כרטיס אשראי תקף על שמו, שהונפק על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: “המזמינה”).
 • פרטי המזמינה יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי המזמינה בטופס הרישום המקוון המצוי באתר.
 • העמותה רשאית מעת לעת לדרוש מהמזמינה פרטי זיהוי נוספים.
  • ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
  • הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
  • מסירת פרטים שגויים במתכוון;
  • מסירת פרטים שגויים במתכוון;
  • מסירת פרטים שגויים במתכוון;

3. מסירת פרטים שגויים במתכוון;
האתר מאפשר לרכוש מוצרים דיגיטליים ופיזיים, לרבות: יומנים שנתיים, מחברות כתיבה (להלן: “המוצרים”), סדנאות, הרצאות, מפגשי נטוורקינג, וכן אירועים ופעילויות נוספות (להלן “אירועים”) וכן מוצרים נוספים אשר יוצעו מעת לעת לרכישה באמצעות האתר.

4. רכישת מוצרים באתר

 • רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות.
  לאחר הוספת מוצרים לסל הקניות תזין המזמינה בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את פרטי המזמינה הנדרשים, דוגמת: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, כתובת דואר אלקטרוני. בנוסף יש למסור את פרטי מקבלת ההזמנה: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, יישוב, רחוב, מס’ בית, קומה, דירה, כניסה וכל פרט מזהה אחר שיש בידיה, על מנת לסייע למבצע המשלוח לאתר בקלות את הנכס אליו מתבצעת מסירת ההזמנה, לרבות הערות ומידע בנוגע לפעולת השילוח ובנוגע להתנהלות במידה שמקבלת ההזמנה אינה נמצאת בבית.
  קיימת חובה למלא את השדות המסומנים כשדות חובה ובלעדי זאת לא תתאפשר השלמת ההזמנה.
 • על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה במשלוח על המזמינה למסור רק פרטים מלאים ומדויקים. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.
 • בעת פעולת השלמת ההזמנה תאשר המזמינה את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסרה.
 • במקרה שהמוצרים יוחזרו לעמותה, משום שבהזמנה נמסרו פרטים מוטעים, המזמינה תישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
 • פרטי המזמינה יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.
 • באם נתקלת בבעיה או בתקלה בעת ביצוע רכישה, או אם ברצונך לשנות פרטי משלוח לאחר ביצוע רכישה באתר ולפני שהמוצר נשלח, יש לפנות אל נציגות העמותה באמצעות המייל iskitproject@gmail.com בלבד. נציגה מטעם העמותה תשתדל לברר את מקור התקלה ולסייע בביצוע ההזמנה או השינוי המבוקש.

מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצרים על ידי המזמינה ייחשב לביצוע הזמנה.
עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור חברת האשראי , הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה.
חיוב המזמינה עבור המוצר יבוצע באמצעות כרטיס האשראי ו/או באמצעות אפליקציית ביט כפי שיבואר להלן והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי העמותה והאתר.

5. אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה

 • התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי \ אפליקציית ביט.
 • אם המזמינה תבחר להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, תתבקש המזמינה למסור את פרטי כרטיס האשראי, מספר תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו.
 • העמותה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהעמותה תכבד.
 • מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמינה, תינתן הודעה מתאימה למזמינה כי ההזמנה אושרה והיא תחויב בעלות המוצרים.
 • במקרה בו העסקה לא אושרה על ידי חברת האשראי, תקבל המזמינה הודעה מתאימה על כך והעמותה תיצור עמה קשר לשם השלמת העסקה או ביטולה.
 • אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצרים הנרכשים במלאי במועד ההזמנה ו/או במועד האספקה המבוקש.
  אם לא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא לעמותה חבות כלשהי כלפי המזמינה בכפוף לכך שהעמותה תשיב למזמינה כל סכום ששולם, אם שולם, לעמותה בגין המוצרים ו/או תבטל את החיוב של המזמינה, אם בוצע בגין פעולת הרכישה.
 • יובהר כי ייתכנו מצבים בהם על אף שמוצר מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו. במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמינה לא תהיה כל טענה בקשר לכך, בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידה.
 • מועד המשלוח יקבע לאחר אישור העסקה על ידי חברת האשראי.

במידה שהמזמינה חויבה בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמינה להודיע על כך לעמותה, על מנת לבצע זיכוי בהתאם.

6. אספקה והובלת המוצרים

 • אספקת המוצר על-ידי העמותה תיעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי, כמפורט לעיל.

המוצר יסופק לכתובת שהמזמינה מסרה. בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.

 • זמני האספקה של המוצרים הם: באמצעות דואר רשום (בדואר ישראל) – תוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה; באמצעות חברת משלוחים – תוך7 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. ימי עסקים לעניין תקנון זה: ימים א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.
 • שליחת מוצרים באמצעות חברת משלוחים תיעשה לכתובת המזמינה או לנקודת חלוקה, בהתאם לתנאי חברת המשלוחים ולאזורי החלוקה של חברת המשלוחים, ובתיאום מראש עם מקבלת ההזמנה.
 • במידה שאין ביכולתה של חברת המשלוחים, מכל סיבה שהיא, לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח שצוינה על-ידי המזמינה בהזמנה, העמותה תודיע על כך למזמינה ותשתדל לפעול למציאת פתרון חלופי.
 • דמי המשלוח – בנוסף למחיר המוצרים שהוזמנו, המזמינה תישא בתשלום של דמי משלוח (להלן: “דמי המשלוח”). סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה בהתאם לדרך השילוח שאותה המזמינה בחרה (דואר רשום או חברת משלוחים), אלא אם כן צוין אחרת.
 • דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים באמצעות כרטיס אשראי העמותה רשאית לגבות את דמי המשלוח עם חיוב התשלום הראשון.

העמותה לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה של מוצרים ו/או לאי אספקה של מוצרים, אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:

  • כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חירום ו/או נזקי טבע;
  • אירועים שאינם בשליטת העמותה כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור, אספקה או הובלה של מוצר.
  • כל סיבה שאינה בשליטת העמותה.
  • מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.
 • כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חירום ו/או נזקי טבע;
 • אירועים שאינם בשליטת העמותה כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור, אספקה או הובלה של מוצר.
 • כל סיבה שאינה בשליטת העמותה.
 • מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.

7. ביטול רכישה מצד המזמינה

 • המזמינה רשאית לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. מבלי לגרוע מהאמור:
  • ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל iskitproject@gmail.com בלבד.
   במייל יש לכתוב את סיבת הביטול ולחכות לאישור בכתב מצד העמותה.
  • ביטול עסקה על-ידי המזמינה לא יתאפשר ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
  • מוצרים:
   ביטול העסקה על-ידי המזמינה כפוף לכך שהמוצר יוחזר ככל שהדבר סביר או אפשרי באריזתו המקורית.
  • אירועים:
   ביטול העסקה עד למועד של 48 שעות טרם קיום האירוע, בימי עסקים בלבד (ימי א-ה, בשעות הפעילות של העמותה, 9:00-17:00), לא יגרור חיוב כלשהו.
   במידה וביטול העסקה יתבצע במהלך 48 השעות טרם קיום האירוע, לא יינתן החזר כספי או פיצוי כלשהו.
  • דמי המשלוח אינם מהווים חלק ממחיר המוצר ולכן ככל שהמוצר נשלח למזמינה לפני קבלת ההודעה על ביטול העסקה, דמי המשלוח לא יוחזרו.
  • במקרה של ביטול עסקה עקב פגם, לא תחויב המזמינה בדמי ביטול או דמי משלוח כלשהם.
  • הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמינה, לרבות בנוגע לחובה להחזיר את המוצר, יחולו גם-כן.

8. ביטול רכישה מצד העמותה

 • העמותה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
 • הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למזמינה, והעמותה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמינה או תשיב לה כל סכום ששולם בגין מוצרים, שלא סופקו עקב ביטול עסקה ו/או מכירה ו/או הזמנה כאמור.
 • למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למזמינה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי העמותה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 • במידה שהתגלה כי מוצר אזל מהמלאי (על אף שהוא מופיע באתר) רשאית העמותה להציע פריט חלופי שווה ערך.באם אין באפשרות העמותה לספק מוצר חלופי למזמינה, אזי, תבוטל ההזמנה ותימסר למזמינה על כך הודעה תוך 7 ימי עסקים וכרטיס האשראי שנמסר לא יחויב. אולם, אם המזמינה חויבה בטעות, היא מתבקשת להודיע על כך במייל iskitproject@gmail.com ונדאג לזיכוי מתאים.אם המלאי צפוי להתחדש תימסר למזמינה על כך הודעה מטעם העמותה, בה יפורט מתי למיטב הערכת נציגת העמותה יתחדש המלאי ותינתן למזמינה הבחירה אם להשלים את הרכישה או לבטלה.

9. קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני מכל סוג ומין באתר, בשמו, בתוכנו, בשם המתחם שלו ובמוצרים, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים, העיצובים, הסמלים, סימני המסחר, הסודות המסחריים והמוניטין, הנם רכושם של העמותה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו לעמותה להשתמש בהם.
 • אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע או תוכן כלשהו מהאתר או מהמוצרים, בכל מקום שהוא ולכל מטרה שהיא, בלא קבלת אישור מפורש מראש ובכתב של העמותה.
 • אין לקשר לתכנים מהאתר ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא. על אף האמור, ניתן לבצע קישור עמוק לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר (להלן: “קישור עמוק”) וזאת בכפוף לקבלת הסכמה מהעמותה מראש ובכתב.
 • העמותה רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה זה לא תהיה למאן-דהוא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העמותה.

10. אחריות

 • העמותה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא למוצרים ו/או לאתר ו/או לביצועי האתר.
 • העמותה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי העמותה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
 • בכל מקרה העמותה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 • במקרה של מחלוקת בנושא שירות ואחריות לאחר קבלת המוצר ולאחר השימוש בו, מסכימים הצדדים מראש כי בכל מחלוקת ו/או תביעה כספית אזי שבמקרה כזה סכום התביעה כלפי העוסקת ו/או האתר לא יוכל לעלות מעבר לסכום מוצר מקביל לפי ערכו ביום התביעה.
 • העוסקת אינה מתחייבת כי בכל עת המוצרים והשירותים המפורסמים באתר לרכישה אכן יהיו זמינים לרכישה ו/או קיימים במלאי.

למען הסר ספק, כל מוצר שהינו מוצר ישיר של העמותה הינו מוצר באחריות העמותה וכל מוצר אחר/הטבה/אירוע/כתבה/מוצר דיגיטאלי אחר יהיה באחריות נותן השירות/העסק אשר נהנה מהפלטפורמה אותה נותנת העמותה באתר.

11. סודיות ופרטיות

 • הגלישה באתר אינה מחייבת הזדהות או הזנת פרטים אודותיך, אולם כדי להזמין מוצרים באמצעות האתר, עליך להזין בטפסים המיועדים לכך בתהליך ההזמנה את הפרטים הנדרשים. מוטלת על המזמינה האחריות הבלעדית לוודא הפרטים שהזינה הינם מלאים מדויקים ונכונים.
 • המזמינה מאשרת כי ידוע לה שלא חלה עליה חובה למסור פרטים כלשהם לעמותה וכי מסירת כל המידע שנמסר על-ידה לחברה נעשתה מרצונה החופשי ובהסכמתה.
 • שם, מען ודרכי התקשרות של המזמינה (להלן: “פרטי המזמינה”) יישמרו על-ידי העמותה.
 • העמותה לא תעביר את פרטי המזמינה לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך, וזאת רק לשם השלמת עסקה.
 • העמותה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמינה אלא לביצוע תשלום בגין עסקה שאותה ביקש המזמינה לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים על-ידי העמותה.
 • למרות האמור לעיל, העמותה תהא רשאית להעביר את פרטי המזמינה לצד שלישי במקרים בהם המזמינה ביצעה מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בעמותה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או כאשר המזמינה עשה שימוש בשירותי האתר ו/או העמותה לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי העמותה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמינה לצד שלישי ו/או בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
 • העמותה תוכל להשתמש בפרטי המזמינה, ללא זיהוי המזמינה הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים ו/או לצורך פרסום ממוקד.
 • המזמינה מסכימה בזאת באופן מפורש לשימוש כאמור בתקנון זה בפרטים שנמסרו על-ידה ומאשרת כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותה בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
 • מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של העמותה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע שבידיה על-ידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי העמותה ו/או להשתמש בו לרעה ו/או לעשות בו שימוש בלתי מורשה, לא תהיה למשתמשת באתר ו/או למזמינה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה ו/או מי מטעמה, והן משחררות את העמותה ומי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם להן ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור.
 • במקרים שאינם בשליטתה של העמותה ו/או הנובעים מכח עליון, העמותה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמינה ו/או למי מטעם המזמינה אם המידע שבידיה יאבד.
 • העמותה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמשת באתר שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמינה את הצורך להזין את פרטיה האישיים בכל כניסה לאתר.

12. רשימת הדיוור:

האתר מציע לגולשות בו להירשם לרשימת הדיוור של העמותה. ניתן לבקש לצאת מהרשימה בכל עת באמצעות פנייה ל- iskitproject@gmail.com.
ניתן גם לבצע הסרה מרשימת הדיוור באופן עצמאי, על ידי לחיצה על הכפתור המתאים בתחתית הדיוורים עצמם. הדיוורים עשויים לכלול תוכן שיווקי ופרסומי.

13. דין ושיפוט

 • הדין החל על תקנון זה ו/או על פרשנותו ו/או על השימוש באתר ו/או על ההזמנה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובעים מאלה, הוא הדין הישראלי בלבד.
 • בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט במחוז חיפה הסמכות הבלעדית לדון בה.
דילוג לתוכן